Zahrada s chutí

Hezká i užitková, s vlastním kouzlem

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Odesláním tohoto formuláře uděluji firmě ing. Jitka Tvrzníková, IČ: 88602753 souhlas s elektronickým zpracováním mých osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla), na dobu nutnou k vyřízení objednávky zboží a dále k uchování dat  po dobu nutnou k vyřízení případné reklamace. Prohlašuji,  že byl/a řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů*, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou z mé strany poskytovány dobrovolně.

* Poučení Subjektu údajů

Výše uvedená firma jako Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

•    osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
•    důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zaslání zásilky objednaného zboží Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
•    při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,  
•    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
•    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
•    Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Firma není odpovědná za skryté, cílené shromažďování informací při přenosu dat v internetové síti.